Návštevný poriadok multikina GOLDEN APPLE CINEMA

Návštevník je povinný zoznámiť sa s týmto Návštevným poriadkom v jeho plnom rozsahu ešte pred zakúpením vstupenky na predstavenie. Zakúpením vstupenky návštevník potvrdzuje, že sa s Návštevným poriadkom multikina GOLDEN APPLE CINEMA dôkladne oboznámil, pochopil ho, súhlasí s ním a zaväzuje sa ho dodržiavať.

Návštevník plne zodpovedá za dodržiavanie Návštevného poriadku neplnoletými osobami alebo osobami s obmedzenou svojprávnosťou, ktoré sprevádza.

Predaj vstupeniek:

 • Návštevník kina, ktorý chce uplatniť nárok na poskytnutie zľavy zo vstupného, je povinný fyzicky predložiť platný doklad, ktorý ho oprávňuje ku zľave. V prípade, ak nárok na zľavu nepreukáže, nebude mu zľava poskytnutá. Zľavy nie je možné kombinovať. Pri kúpe vstupeniek online sa akceptuje iba zľava pre členov GAClubu na základe čísla členskej karty a zľavy ISIC /ITIC/ EURO26 po načítaní platného preukazu do systému.

 • Personál multikina je oprávnený vykonať opakovanú kontrolu nároku na zľavu pri vstupe do kinosály. Ak návštevník nárok na zľavu nepreukáže, bude jeho vstupenka považovaná za neplatnú, nebude mu umožnený vstup do kinosály a má nárok na vrátenie vstupného.

 • Zakúpenú vstupenku si je zákazník povinný pri pokladni skontrolovať (film, označenie kinosály, dátum, hodina, sedadlo/á). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Návštevník je povinný uschovať si vstupenku počas celej doby návštevy multikina. Pri opustení kinosály a návrate do kinosály je povinný sa vstupenkou preukázať, ak bude o to personálom požiadaný. V prípade, že sa platnou vstupenkou nepreukáže, nebude mu umožnený vstup do kinosály a bude požiadaný o opustenie kina.

 • Peňažné rozdiely zistené mimo pokladne nie sú akceptované.

 • Rezerváciu je potrebné vyzdvihnúť 30 minút pred začiatkom predstavenia. Pri nedodržaní podmienok rezervácia prepadá. Spoločnosť GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o. si vyhradzuje právo posúdiť situáciu predaja rezervovaných vstupeniek podľa aktuálnej situácie na prevádzke a túto lehotu operatívne upraviť.

 • V prípade výpadku počítačovej siete a následnej nefunkčnosti pokladní budú divákom predané náhradné vstupenky.

 • Ak sa návštevník nedostaví na predstavenie alebo predstavenie opustí predčasne, nemá nárok na vrátenie vstupného.

 • Zakúpené vstupenky v pokladni kina NEVRACIAME. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenia zo strany prevádzkovateľa (technické príčiny, nedodaný film, nepredvídateľné udalosti a pod.) Kino v prípade žiadosti o storno vyjde v ústrety zákazníkovi ponukou VOUCHRA v hodnote vrátenej vstupenky. Tento je možné použiť na ľubovoľné premietanie v termíne do 3 mesiacov od vrátenia (storna) lístka. Vstupenky je možné vrátiť najneskôr do času konania predstavenia. V prípade vstupenky platenej cez platobný terminál je nutné predložiť výstup z terminálu obsahujúci údaje, bez ktorých nie je možné vrátiť platbu na účet zákazníka. Toto je potvrdenie o bezhotovostnej platbe, ktorú dostane zákazník pri kúpe vstupenky. Starostlivo si ho uschovajte!

Podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii je kinematografické dielo z pohľadu jeho vhodnosti pre deti a mladistvých klasifikované ako:

a) univerzálne vhodné bez obmedzenia U,

b) nevhodné pre deti do 7 rokov ⑦,

c) nevhodné pre deti do 12 rokov ⑫,

d) nevhodné pre deti do 15 rokov ⑮,

e) nevhodné a NEPRÍSTUPNÉ pre deti a mladistvých do 18 rokov ⑱.

Usporiadateľ kinematografických predstavení je povinný zaistiť zverejnenie klasifikácie kinematografického diela oznámené distribútorom v súvislosti s oznámením o konaní kinematografického predstavenia.

 • Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaný opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 • Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Každý návštevník pri návšteve 3D predstavení dostane k platnej vstupenke špeciálne Dolby Digital okuliare.

 • Pri každom opustení kinosály je návštevník povinný tieto okuliare odovzdať personál multikina. Pri návrate do sály ich dostane naspäť.

 • Je zakázané čistiť šošovky okuliarov alebo sa ich dotýkať, môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu ich citlivého povrchu.

 • V prípade nečistoty na okuliaroch či akýchkoľvek iných závad alebo poškodení obrátiť sa výlučne na personál kina.

 • V prípade, ak návštevník okuliare poškodí alebo stratí, bude mu účtovaná ich náhrada v hodnote 30 €.

 • Spoločnosť GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o. nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy veľmi citlivých jedincov pri návšteve 3D projekcia (nevoľnosť, bolesť hlavy, únava očí a pod.)

Návštevníkom multikina je zakázané:

 • Fajčiť v priestoroch multikina a používať elektronický inhalátor.

 • Vstupovať do priestorov multikina s jedlom a nápojmi zakúpenými mimo priestorov multikina.

 • Vstupovať do priestorov multikina pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok.

 • Nedisciplinovaných alebo podnapitých návštevníkov môže personál multikina vykázať priestorov multikina bez nároku na náhradu vstupného, alebo ich do multikina vôbec nevpustiť.

 • Vodiť do priestorov multikina akékoľvek zvieratá.

 • Prechádzať z jednej kinosály do inej bez platnej vstupenky pre danú kinosálu.

 • Používať mobilný telefón počas akéhokoľvek predstavenia.

 • Používať únikové východy určené výhradne k evakuácii multikina.

 • Vnášať do priestorov multikina sklenené poháre a sklenené fľaše okrem fľašiek zakúpených v priestoroch multikina.

 • Nosiť v priestoroch multikina strelné zbrane alebo byť inak ozbrojený.

 • Nosiť do priestorov multikina objemnú batožinu.

 • Zhotovovať počas filmového predstavenia akékoľvek zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy na akomkoľvek zariadení umožňujúcom vyhotovenie takýchto záznamov.

 • Rušiť filmové predstavenia hlasitým hovorom či iným spôsobom odporujúcim zásadám spoločenského chovania.

 • Používať fyzickú silu, neslušné výrazy a gestá.

Ďalšie upozornenia:

 • Do kinosály je povolený vstup deťom do 3 rokov len na zodpovednosť a v sprievode dospelých osôb. V prípade rušenia priebehu predstavenia bude dieťa i sprevádzajúca osoba požiadaná, aby kinosálu opustili bez nároku na náhradu vstupného. Všetci návštevníci musia mať platnú vstupenku bez rozdielu veku.

 • V prípade poškodenia priestorov a vybavenia multikina má prevádzkovateľ nárok na náhradu škody.

 • Pri uzavretých školských predstaveniach zodpovedá za poriadok a bezpečnosť divákov školský dozor, ktorý bol určený vedením školy a divákov do multikina priviedol.

 • Filmové predstavenie končí až po premietnutí záverečných titulkov, diváci odchádzajú z hľadiska až po rozsvietení stropného osvetlenia, aby tak dbali o svoju bezpečnosť.

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci návštevníkov odložených voľne v priestoroch multikina.

 • V priestoroch multikina platí zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.

 • Nedeliteľnou súčasťou filmového predstavenia je i reklamný blok v maximálnej dĺžke 20 minút, ktoré pozostáva z komerčnej reklamy a filmových upútaviek. Dĺžka reklamného bloku nie je zahrnutá do celkovej dĺžky príslušného filmového titulu.

 • Projekcia filmu sa uskutoční, ak je v kinosále aspoň jeden platiaci divák (so zakúpenou vstupenkou v základnej alebo zníženej hodnote)

 • Informácie o alergénoch sú k dispozícii na požiadanie na bufete.

Prosíme o rešpektovanie upozornení a pokynov personálu.

V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo sťažností sa obráťte na prevádzkového manažéra multikina. (Na pokladni je na vyžiadanie Kniha prianí a sťažností)

V Liptovskom Mikuláši dňa, 31.1.2024