SPRACOVANIE osobných údajov spoločnosti GOLDEN APPLE CINEMA, A.S.

Súhrnné poučenie o právach vyplývajúcich z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len GDPR).

SPRÁVCA

Správcom je obchodná spoločnosť: Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 46760482 (ďalej GAC)

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

 • prostredníctvom e-mailovej adresy: info@gacinema.sk

 • telefonicky: 421 948 207 430

 • písomne na adrese Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš 031 01

 • osobne na pokladni multikina za prítomnosti Denného manažéra alebo Hlavného prevádzkového manažéra

IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU

GAC vykonáva pri komunikácii s dotknutou osobou prvýkrát jeho identifikáciu za účelom predchádzania zneužitiu inštitútov v GDPR. Keď GAC nebude mať istotu, že komunikuje so subjektom údajov, poučí ho o ďalšom postupe - predovšetkým o možnosti identifikácie subjektu údajov. GAC štandardne komunikuje so subjektmi údajov, ktorí oznámili GAC svoje osobné údaje vrátane e-mailovej adresy a nie je pochýb, že koná s dotyčným subjektom, prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú adresu. Z tohto dôvodu GAC upozorňuje subjekty údajov na to, že nenesie zodpovednosť za sprístupnenie e-mailové adresy tretím osobám, a to aj v prípade ich zneužitia tretími osobami. Obdobne postupuje GAC v prípade komunikácie prostredníctvom telefónu. Identifikáciu možno tiež vykonať na prevádzke GAC prostredníctvom identifikačného preukazu subjektu údajov - občiansky preukaz, pas, vernostná karta GAClubu pod.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

GAC spracováva osobné údaje v rámci realizácie podnikateľskej činnosti. Spracováva tak údaje o svojich klientoch, zmluvných partneroch, zamestnancoch a akcionároch. Spracovávajú sa tieto kategórie osobných údajov: základné osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, podpis); kontaktné údaje (adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo); údaje v súvislosti s plnením zmluvných vzťahov (IČO, DIČ, bankové spojenie, údaje o platbách, údaje o urobených nákupoch, adresa podnikania, sídlo); údaje dôležité pre plnenie zákonných povinností (údaje o zdravotnej poisťovni, údaje pre určenie daňovej povinnosti, príp. uplatnenie zliav); údaje v súvislosti so zabezpečením (kamerové sledovanie a prípadný záznam, biometrické údaje), prípadne ďalšie údaje, k spracovávaniu ktorých ste dali GAC súhlas.

NA AKÉ ÚČELY SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

GAC spracováva osobné informácie na tieto účely

 • plnenie práv a povinností zamestnávateľa

 • plnenie zmluvných povinností v prípade rezervácie a predaji vstupeniek, v prípade využívania členstva v GAClubu, plnenie zmluvných povinností s ďalších obchodných zmlúv

 • plnenie povinnosti zaistiť bezpečnosť a protipožiarne opatrenia v priestoroch multikina

 • plnenie povinnosti predchádzať trestnej činnosti spočívajúce v porušovaní autorských majetkových práv a povinnosti zabezpečiť podmienky prevádzky multikina podľa návštevného poriadku multikina

 • plnenie zákonných povinností voči orgánom štátnej správy (predovšetkým vo veci daní a ďalších povinných platieb)

 • uplatnenie práva na výkon podnikania v oblasti marketingových aktivít GAC - oslovovanie a informovanie existujúcich alebo potenciálnych klientov

Rozsah spracovania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý sú spracovávané vo vzťahu k právnym dôvodom ich spracovania. Osobné údaje spracovávame len po dobu potrebnú na spracovanie. Osobné údaje môžu byť ďalej uložené GAC po dobu, po ktorú je to vyžadujú právne predpisy, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre hájenie záujmov GAC alebo tretích strán. Vaše osobné údaje sú v súlade s GDPR zabezpečené pred zneužitím. Konkrétne doba uloženia takýchto údajov je stanovená vnútorným predpisom - Spisový, archivačný a skartačný poriadok. Zákonným podkladom pre ukladanie osobných údajov je splnenie povinnosti vyplývajúcich z občianskeho zákonníka, zákona o obchodných korporáciách, Zákonníka práce a zákonov vzťahujúcich sa k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnému poisteniu, daňových a účtovných zákonov, zákona o autorskom práve, archívnym zákonom, GDPR ai.

V prípade, že ste klientmi GAC, potom Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s týmito procesmi:

 • vykonávanie rezervácie a nákupu cez elektronické rozhranie www.GACinema.sk (zmluvný základ) - v tejto súvislosti spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, mail a telefón

 • členstvo v GAClubu a poskytovanie služieb s týmto súvisiacich - pozri www.GACinema.sk záložka GAClub

 • organizovanie špeciálnych akcií so zameraním na propagáciu aktivít GAC - pozri www.GACinema.sk záložka AKCIA - článok Marketingové akcie

 • zasielanie newslettera - v tomto prípade spracovávame iba Vami zadanú e-mailovú adresu, pričom nevykonávame v súlade s Čl. 11 GDPR žiadnu ďalšiu identifikáciu. Podmienky použitia newslettera sú nastavené v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách

 • individuálnych zmlúv pre skupiny súvisiacich s poskytovaním doplnkových služieb (osobné údaje sú vymedzené v zmluvnej dokumentácii, príp. V objednávke)

 • bezpečnosť návštevníkov a zamestnancov (využitie kamerového systému na monitorovanie vymedzených priestorov multikina; zabezpečovací systém pre vstup do vyhradených častí multikina).

Webové stránky GAC - www.GACinema.sk nevyužívajú tzv. Cookies.

SPRACOVATELIA

Osobné údaje môžu pre správcov spracovávať tretie osoby. V prípade GAC sa tak jedná o spracovaní údajov v súvislosti s účtovníctvom a daňovým poradenstvom, v súvislosti s dotačným manažmentom a poskytovaním služieb v oblasti strategického poradenstva a školení, vo využívaní informačného systému a dátového úložisko. Všetci títo spracovatelia majú svoje ústredie v krajinách EÚ a GAC vyžaduje, aby spĺňali požiadavky GDPR pre prácu s osobnými údajmi. GAC prenáša osobné údaje príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy v prípade plnenia povinností vyplývajúcich pre GAC zo zákona.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

 1. Prístup k osobným údajom

Máte právo na to, aby Vám GAC oznámila, či spracováva Vaše osobné údaje. Ak tomu tak je, potom máte právo získať k týmto osobným údajom prístup. Ďalej môžete žiadať aj ďalšie informácie ohľadom spracovanie týchto údajov, napr .: účel spracovania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, príp. oznámenie času, po ktorý budú Vaše osobné údaje spracúvajú, ak nie je to možné potom aspoň kritériá, podľa ktorých bude takáto doba určená.

 1. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Keď GAC spracováva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred odvolaním. Odvolanie nie je účinné v prípade iného dôvodu na spracovanie Vašich osobných údajov, napr. Z dôvodu uzavretia zmluvy (členstvo v GAClubu) apod.

 1. Oprava a aktualizácia osobných údajov

GAC dbá na presnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. V prípade, že máte za to, že Vaše osobné údaje nami spracovávané sú nepresné, môžete žiadať o ich opravu alebo aktualizácii. GAC takú opravu vykoná.

 1. Vymazanie osobných údajov

V prípade naplnenia podmienok stanovených v GDPR máte právo na to, aby GAC vymazala Vaše osobné údaje. Medzi dôvody, pre ktoré tak GAC urobí patrí najmä to, že ste odvolali súhlas, alebo Vaše údaje už nie sú potrebné pre ďalšie spracovávanie alebo už pominul účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak boli Vaše údaje spracovávané nezákonne. Toto právo je vylúčené, ak by vylučovalo právo GAC zo zmluvných dojednaní alebo povinnosť GAC vyplývajúce pre GAC z právnych predpisov.

 1. Obmedzené spracovanie

V prípade, že nastane jeden z nižšie uvedených dôvodov, máte nárok na to, aby GAC obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. V takom prípade môžu byť osobné údaje spracovávané len s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu, obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu. Pri obmedzenom spracovaní sa jedná o situáciu, pri ktorej je zo strany subjektu popieraná presnosť osobných údajov, do doby, než sú osobné údaje overené; spracovávanie osobných údajov je nezákonné a bude miesto vymazania požadované obmedzené spracovania; GAC Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich potrebuje pre uplatnenie svojich práv na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; ak dôjde k vzneseniu námietky podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, po dobu, pokiaľ nebude určené, či oprávnené dôvody na strane GAC prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 1. Oznámenie v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov

Ak by došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, môžete po GAC žiadať, aby Vás informovala o príjemcoch Vašich osobných údajov, ktorým toto oznámila, ak to však nebude nemožné alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie zo strany GAC.

 1. Prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste GAC poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať tieto informácie inému správcovi, ak boli spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu. Ak je to technicky možné, budú údaje odovzdané priamo GAC určenému správcovi. Právom na prenosnosť údajov však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 1. Vznesenie námietky

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa jedná o spracovanie z dôvodu verejného záujmu, pri výkone verejnej moci, alebo na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany. Ďalšie spracovanie je možné len v prípade preukázania závažných oprávnených dôvodov pre spracovanie, ak by takéto dôvody prevažovali nad Vašimi záujmami, právami alebo slobodami. V prípade priameho marketingu, máte právo vzniesť takúto námietku kedykoľvek, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa priameho marketingu týka.

 1. Automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, alebo ak je založené na Vašom výslovnom súhlase, alebo ak je povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Podanie sťažnosti k dozornému úradu

Dozorným úradom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk Keď sa domnievate, že došlo k porušeniu GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Tým nie je dotknuté právo na prostriedky správnej či súdnej ochrany.

 1. Oznámenie v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov

GAC je povinné Vám v prípade porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov oznámiť bez zbytočného odkladu takúto skutočnosť, ak je pravdepodobné, že takýto prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobodu. Splnenie tejto povinnosti nie je vyžadované, ak boli urobené v GDPR stanovené určité opatrenia, alebo by takéto oznámenie znamenalo neprimerané úsilie a bolo možné subjekty informovať rovnako účinným spôsobom.

V Liptovskom Mikuláši 31.1.2024