Reklamačný poriadok spoločnosti GOLDEN APPLE CINEMA, s. r. o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je platný pre obchodnú spoločnosť GOLDEN APPLE CINEMA, s. r. o., so sídlom Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46760482, DIČ: 2023587566 registrácia: v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 57041/L (ďalej len GAC).

1.2 Prevádzky GAC sú tieto:

 • multikino GAC na adrese: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46760482

1.3 Práva zákazníka z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti, ktoré nie sú týmto reklamačný poriadkom upravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. GAC oboznámi zákazníka s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na jeho žiadosť mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je vytvorený v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. [Občiansky zákonník]{.underline} v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. [o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov]{.underline} v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. [o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov]{.underline} v znení neskorších predpisov.

1.4 GAC nezodpovedá za chyby v týchto prípadoch:

 • ak je vada na veci v čase prevzatia a zákazník o nej vedel,
 • ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí zákazníkom,
 • chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
 • je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zo strany zákazníka či mechanickým poškodením,
 • chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu GAC. Práva z chybného plnenia nemožno tiež uplatňovať, pokiaľ to vyplýva z povahy plnenia.

1.5 Reklamačný poriadok sa vzťahuje k plneniu spočívajúcemu v rezervácii a nákupe vstupeniek na predstavenia organizované GAC, na tovar predávaný v bufete, na predaj ďalšieho tovaru v priestoroch GAC, ktorý je prevádzkovaný GAC, na služby spojené s členstvom v GAClubu, na služby spojené so špeciálnymi akciami GAC.

1.6 Na služby tretích osôb sa tento Reklamačný poriadok nevzťahuje, ale vzťahujú sa na reklamačné poriadky týchto tretích osôb.

2. Uplatnenie reklamácie

2.1 Zákazník má právo uplatniť reklamáciu v GAC, v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovanej služby.

2.2 GAC zabezpečuje prítomnosť zamestnanca povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Týmto zamestnancom je denný manažér kina alebo osoba, ktorá ho zastupuje.

2.3 Zákazník je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, popr. iným vierohodným spôsobom. Zákazník nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny.

3. Lehota na uplatnenie práv

3.1 Zákazník môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru alebo služby, ak nie je v tomto reklamačnom poriadku stanovené inak.

3.2 Zákazník svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar či službe je vada. GAC nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak zákazník tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní zákazník voči GAC vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a zákazník ich nemôže užívať.

3.3 Zákazník berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

3.4 Lehotu k uplatneniu práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru alebo dobu poskytnutia alebo poskytovania služby, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania, na vlastnosť a špecifikum služby alebo dohodu GAC so zákazníkom

4. Vybavenie reklamácie

4.1 GAC je povinné o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. GAC je povinné vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude zákazník informovaný o jej vybavení, a to všetko, ak nebude reklamácia vybavená a vyrovnaná ihneď.

4.2 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa GAC so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je GAC povinné zákazníkovi písomne potvrdiť. Zákazník nie je oprávnený bez súhlasu GAC meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie, s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

4.3 Zákazník je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je GAC oprávnená účtovať si primerané skladné, či tovar svojpomocne predať na účet zákazníka. O tomto postupe musí GAC zákazníka vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5. Kvalita pri prevzatí

5.1 GAC prehlasuje , že odovzdáva tovar alebo poskytuje službu zákazníkovi kupujúcemu v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, teda: -služba či tovar má vlastnosti, ktoré si GAC so zákazníkom dojednali, a ak chýba dojednanie, potom také vlastnosti, ktoré GAC alebo výrobca popísali alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu služieb a tovaru a na základe prípadnej reklamy,

 • tovar alebo služby sa hodia k účelu, ktorý pre ich použitie GAC uvádza alebo ku ktorému sa vec alebo služba tohto druhu bežne používa,
 • tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • služba zodpovedá jej popisu,
 • poskytovaná služba či tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

5.2 V prípade, že služba či tovar pri prevzatí alebo poskytnutí zákazníkovi nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má zákazník právo na poskytnutie novej služby či na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti plnenia, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.

5.3 Ak zákazník neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na poskytnutie novej služby alebo dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z ceny služby či tovaru. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu GAC nemôže poskytnúť novú službu alebo dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že GAC nenapraví v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.4 Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Toto ustanovenie sa použije, ak je to z povahy poskytovanej služby či tovaru možné.

5.5 Ak poskytlo GAC záruku na akosť nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach GAC z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

6. Zodpovednosť GAC za chybu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

6.1 Zodpovednosť GAC za chyby, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na chyby poskytnutej služby či tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by zákazník zmluvu neuzavrel, z dôvodu, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

6.2 Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má zákazník podľa svojej voľby právo na poskytnutie novej služby, dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu.

6.3 Právo na poskytnutie novej služby, dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má zákazník bez ohľadu na charakter vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

7. Špecifické prípady reklamácie

7.1 Postupy reklamácie služieb a tovaru poskytovaných GAC podľa tohto článku reklamačného poriadku majú voči všeobecným postupom v reklamačnom poriadku prednosť, pretože bližšie upresňujú povahu možných chýb a postup ich vybavenia vrátane podoby prípadného náhradného plnenia.

7.2 Na získanie nároku vychádzajúceho z chýb vo vzťahu ku vstupenke je zákazník oprávnený výlučne v týchto prípadoch:

 • zrušenie predstavenia, na ktoré bola vstupenka zakúpená;
 • oneskorenie začiatku predstavenia o viac ako 60 minút;
 • chyby v projekcii obrazu alebo zvuku spôsobené poruchou zariadenia kina - v takom prípade je zákazník povinný pre riadne uplatnenie z vady opustiť premietaciu sálu a vadu projekcie oznámiť zamestnancovi GAC. Zákazníkovi bude prioritne ponúknutá kompenzácia vo forme VOUCHRA na ďalšie filmové predstavenie v hodnote zakúpenej vstupenky. Pokiaľ si zákazník pozrie viac ako 80% predstavenia, má GAC nárok znížiť výšku náhradného plnenia.

7.3 Reklamácia elektronických vstupeniek sa spravuje primerane príslušnými ustanoveniami tohto reklamačného poriadku s nasledujúcimi špecifikami:

7.3.1 Vstupenky zakúpené on-line je možné po uznanej reklamácii vymeniť za VOUCHRE na iné predstavenie. Ak sa zákazník pri uznanej reklamácii nedohovorí na výmene vstupeniek za VOUCHER alebo z objektívnych technických dôvodov nemôže GAC odohrať predstavenie, na ktoré je zakúpená elektronická vstupenka, vráti mu GAC sumu zodpovedajúcu cene vstupenky.

7.3.2 Pre vrátenie peňazí za vstupenky, ktoré boli hradené on-line platbou vyžaduje GAC preposlanie e-mailovej správy o vykonanej platbe, ktorá ako potvrdenie došla zákazníkovi na e-mailovú adresu GAC -- [info@gacinema.sk]{.underline}. Následne bude zákazníkovi vrátená cena reklamovanej vstupenky znížená o výšku prípadného manipulačného poplatku, a to na účet, z ktorého prebehla on-line platba.

7.3.3 Ak pri procese nákupu vstupeniek došlo k odpísaniu čiastky za nákup vstupeniek z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, ani neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu a vrátenie peňazí z dôvodu neposkytnutia plnenia uplatňuje zákazník v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. V žiadnom prípade tieto reklamácie nerieši GAC.

7.4 Tovar zakúpený v bufete je určený na okamžitú spotrebu. Zákazník je povinný si zakúpený tovar riadne skontrolovať pri prevzatí. Zákazník má právo reklamovať chyby zakúpeného tovaru priamo u obsluhy bufetu alebo denného manažéra kina. Reklamovať možno všetky objektívne vady zakúpeného tovaru. Nemožno reklamovať chyby, ktoré spočívajú v subjektívnych pocitoch zákazníka vo vzťahu k chuti či arómy tovaru.

8. Vrátenie hotovosti a výmena zakúpenej vstupenky

8.1 Reklamáciu je v prípade vracania hotovosti možné uplatniť iba ihneď po vykonaní platby. Na neskoršiu reklamáciu nemožno brať zreteľ.

8.2 Zákazník je povinný prekontrolovať si, či dostal vstupenku na ním vybrané predstavenia a či bola uplatnená zľava, na ktorú preukázal svoj nárok. Reklamáciu v tomto prípade možno uplatniť len do začatia predstavenia, na ktoré bola vstupenka zakúpená (pri uplatnení darčekovej poukážky platí podobný postup).

8.3 Vstupenky zakúpené on-line je možné po uznanej reklamácii vymeniť za vstupenky na iné predstavenie.

9. Náklady reklamácie a riešenie sporov

9.1 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má zákazník právo na úhradu vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

9.2 V prípade, že dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: [ars@soi.sk]{.underline}. Zákazník sa tiež môže obrátiť na príslušný súd.

9.3 Pre mimosúdne riešenie sporov on-line je k dispozícii zákazníkovi táto platforma: [http://ec.europa.eu/consumers/odr/]{.underline}.

10. Spracovanie osobných údajov

10.1 V súlade so zákonom 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len "GDPR") spracováva GAC osobné údaje zákazníkov - v rámci uplatňovania reklamácie potom základné identifikačné údaje: meno, priezvisko, príp. titul, bydlisko, doručovacia adresa, e-mailový a telefonický kontakt, dátum narodenia a informácie k reklamačnému konaniu.

10.2 Zákazník má prístup ku kompletnému zneniu pravidiel spracovania osobných údajov v rámci GDPR na www.gacinema.sk.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 GAC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť reklamačný poriadok i bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky zmeny či doplnky budú vyvesené na www.gacinema.sk alebo v priestoroch kín GAC.

11.2 Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018.